top of page

Συμπόσιο 1: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Πρόεδρος: Σταλίκας Αναστάσιος (Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας)
Συζητητής: Κλεφτάρας Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Το παρόν συμπόσιο παρουσιάζει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοθεραπευτικών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων οι οποίες θεωρητικά και κλινικά εμπνέονται από το πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας. Ως μεθοδολογία διακρίνεται η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων. Άρχικά αναφέρεται η συμβολή της ψυχοθεραπείας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η διερεύνηση του μεγέθους και ποιότητας αυτής της συμβολής. Πιο συγκεκριμμένα, επιχειρείται η ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων σε πελάτες που έχουν βιώσει τραυματικό γεγονός ζωής και έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει ένα θεραπευτικό κύκλο. Βασισμένα στην μεθοδολογία της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της ψυχοθεραπευτικής σχέσης στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Σε άλλο δείγμα πελατών και υιοθετώντας την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση, μελετήθηκαν οι βοηθητικοί παράγοντες σε μια επιτυχή ψυχοθεραπεία, από την οπτική των πελατών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ψυχοθεραπευτική διαδικασία άλλαξε την αντίληψη για τη ζωή, τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους και τον τρόπο που καθημερινά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Παρουσιάζεται, επίσης, ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών του Απολαμβάνειν. Αναφέρεται η ανάπτυξη δέκα στρατηγικών διαχείρισης των θετικών συναισθημάτων. Στόχος της παρέμβασης είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά της πέρα από τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, εισάγοντας την πρακτική βιωματικών ασκήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων σε ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας σε καρδιοπαθείς. Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει και να ταυτοποιήσει επαναλαμβανόμενα θέματα που έχουν σημαντική επίδραση στους ψυχολογικούς δείκτες υγείας των καρδιοπαθών, και κατ’ επέκταση στο μέγεθος της διευκόλυνσης της αποκατάστασής τους. Σε ένα άλλο πληθυσμό ουσιοεξαρτώμενων παρουσιάζεται η ποιοτική ανάλυση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προέκυψαν έπτα αφηγηματικά είδη που οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν για να αναδειχθούν οι σκέψεις, οι προβληματισμοί τους και τα συναισθήματα τους. Τέλος, επιχειρείται η συνολική αποτίμηση και πιθανή επίδραση των ανωτέρω μελετών στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας ως θεωρία και κλινική εφαρμογή.

1η παρουσίαση 
Μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία της συμβολής της ψυχοθεραπείας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
Λακιώτη Αγάθη, Σταλίκας Αναστάσιος 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

2η παρουσίαση
Τι βοηθάει στην ψυχοθεραπεία; Διερευνώντας την παρουσία θεραπευτικών παραγόντων στις αφηγήσεις πελατών μετά την ολοκλήρωση επιτυχούς θεραπευτικής διαδικασίας.
Κατερίνα Ζύμνη, Σταλίκας Αναστάσιος 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

3η παρουσίαση
Παρουσίαση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων με βάση τις δέκα στρατηγικές του Απολαμβάνειν (Savoring).
Αλέξης Χαρισιάδης, Ειρήνη Καρακασίδου, Αναστάσιος Σταλίκας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

4η παρουσίαση

Ψυχοκαρδιολογία και ποιοτική ανάλυση ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε καρδιοπαθείς
Α. Τσιρίκος, Α. Σταλίκας
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

5η παρουσίαση
Κατανοώντας την ανάρρωση από τις ψυχοτρόπες ουσίες: μια αφηγηματική προσέγγιση ως προς το κίνητρο και την αμφιθυμία σχετικά με την αλλαγή.
Κατερίνα Φλωρά
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

Συμπόσιο 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πρόεδρος: Σταλίκας Αναστάσιος (Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας)
Συζητητής: Γαλανάκης Μιχάλης (Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας)

Σε αυτό το συμπόσιο θα παρουσιαστούν τέσσερις ανακοινώσεις, οι οποίες θα εστιάσουν σε νέες  έννοιες που εμφανίζονται στον κλάδο της Θετικής Ψυχολογίας. Αυτές οι έννοιες παρέχουν έναν νέο τρόπο κατανόησης της ανθρώπινης λειτουργίας και εισάγουν διαφορετικές οπτικές όσον αφορά στη θεώρηση των ψυχολογικών διαδικασιών. Στην πρώτη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στην έννοια της αυτο-συμπόνοιας με σκοπός τόσο την πλήρη εννοιολογική παρουσίαση της συγκεκριμένης έννοιας όσο και του εννοιολογικού διαχωρισμού της από άλλες συγγενείς έννοιες, όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτολύπηση κ.α. Η δεύτερη παρουσίαση επικεντρώνεται σε ένα σύμπλεγμα εννοιών που σχετίζονται με την εργασία, την ηγεσία, την καλλιέργεια θετικών εμπειριών και την οικοδόμηση θετικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί μια ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, όπως επίσης και αποτελέσματα διάφορων ερευνών. Η τρίτη ανακοίνωση θα εστιάσει στο θέμα των φιλικών σχέσεων με σκοπό τη σύνοψη της σχετικής βιβλιογραφίας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο η φιλία επιδρά στη ζωή του ενήλικου ατόμου, συμβάλλει στην ανάπτυξη των «δυνατών του στοιχείων», την καλλιέργεια των προσωπικών του αρετών και αξιών, τη βίωση θετικών συναισθημάτων και την επίτευξη της ευδαιμονίας και του ευ ζην εν γένει. Τέλος, στην τέταρτη ανακοίνωση θα γίνει αναφορά στο ρόλο των συναισθημάτων στην θέσπιση του δικαίου και την απονομή της δικαιοσύνης. Όλες οι παρουσιάσεις θα συζητηθούν κάτω από το πρίσμα της συμβουλευτικής ψυχολογίας, κάνοντας αναφορά τόσο στην θεωρητική και εννοιολογική τους σημαντικότητα όσο και στην εφαρμογή τους τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

1η παρουσίαση
Αυτοσυμπόνια: Ένας υγιής τρόπος να σχετίζομαι με τον εαυτό μου
Καρακασίδου Ειρήνη, Σταλίκας Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας

2η παρουσίαση
Συναισθήματα και Δίκαιο: Θέσπιση και Απόδοση Δικαίου - Θεσμοί - Άξιες 
Αραμπατζής Ιωάννης, Σταλίκας Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας

3η παρουσίαση
Επίτευξη του ευ ζην μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις: Ο καθοριστικός ρόλος της φιλίας
Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας

4η παρουσίαση
Οι εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στην εργασία
Χαραλάμπους Βίκυ, Σταλίκας Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας

Συμπόσιο 3: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Γαλανάκης Μιχάλης
Συζητήτρια: Κουνενού Καλλιόπη

Η σύγχρονη έρευνα στη Θετική Ψυχολογία επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν το άτομο καθημερινά και επιδρούν σε θετικούς ατομικούς παράγοντες. Κάποια από τα θέματα αυτά θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του παρόντος συμποσίου με απώτερο σκοπό την επισήμανση των οφελών για τη συμβουλευτική πράξη. Δύο από τις ομιλίες που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του συμποσίου θα παρουσιάσουν ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε θετικούς παράγοντες, όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, η βίωση θετικών συναισθημάτων, το υποκειμενικό αίσθημα ευτυχίας, το νόημα ζωής, η έμπνευση και η περιέργεια. Επιπλέον, θα σχολιάσουν τις σχέσεις που παρατηρούνται μεταξύ αυτών των μεταβλητών αλλά και τους καρπούς αυτών των αποτελεσμάτων για τη Συμβουλευτική και, ειδικότερα, την Επαγγελματική Συμβουλευτική. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του παρόντος συμποσίου θα παρουσιαστεί μελέτη, η οποία θα αναδείξει τη συμβουλευτική οπτική για τη λειτουργία των συναισθημάτων μέσα από τη διαφήμιση. Με άλλα λόγια, θα δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση προκαλεί θετικά ή αρνητικά συναισθήματα στο δέκτη, ώστε να του εντυπωθεί στη μνήμη, να αλλάξει τη στάση του και να του δημιουργήσει ανάγκες. Τέλος, θα παρουσιαστούν θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα, που μαρτυρούν την άρρηκτη σχέση Θετικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής Ομηλίκων. Στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης θα τονιστούν τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ενδυνάμωση χαρακτηριστικών, όπως η υπευθυνότητα, ο αλτρουισμός, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια, η συναισθηματική νοημοσύνη και το κουράγιο

1η Παρουσίαση
Θετική ψυχολογία και Συμβουλευτική Ομηλίκων: σημεία σύγκλισης. Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα
Άννα Μπενέτου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

 

2η Παρουσίαση
Η λειτουργία των συναισθημάτων στην μετάδοση, «εντύπωση» και κινητοποίηση του δέκτη μέσα από την διαφήμιση.
Χρήστος Μπάρκας, Αναστάσιος Σταλίκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

3η Παρουσίαση
Διερεύνηση της σχέσης ψυχικής ανθεκτικότητας, θετικών συναισθημάτων και περιέργειας υπό την οικονομική κρίση 
Σκουρλέτη Χρυσούλα, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

4η Παρουσίαση
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υποκειμενική ευτυχία, την ύπαρξη νοήματος ζωής και πηγής έμπνευσης 
Βρεττού Ιφιγένεια, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

Συμπόσιο 4: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρόεδρος: Μ. Γαλανάκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
Συζητητής: Α. Σταλίκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

1η Παρουσίαση

Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εύρεση νοήματος στην ζωή και στην ψυχολογική ευδαιμονία

Μ. Γαλανακης & Α. Σταλικας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

2η Παρουσίαση

Επαγγελματική αναποφασιστικότητα και προσωπικότητα 
Κ. Κουνενού, Ε. Φραγκούλη, Δ. Πάντα, & Μ. Κωστούλα 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

3η Παρουσίαση

Κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες της ψυχικής υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: η συμβολή της θετικής ψυχολογίας στη συμβουλευτική 
Β. Γιωτσίδη, Χ. Σεργιάννη, Α. Μερτίκα, Α. Μπούτρη, Π. Μυτσκίδου, & Α. Σταλίκας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

4η Παρουσίαση

Παράγοντες θετικής ψυχολογίας και οικονομική κρίση: Μια έρευνα σε Κυπριακό πληθυσμό 
Π. Γεωργιάδου, Μ. Αποστόλου, Κ. Αγαθοκλέους, & Α. Πασχάλη 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συμπόσιο 5: ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Πρόεδρος: Γ. Κλεφτάρας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Συζητητής: Α. Σταλίκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

1η Παρουσίαση

Καλλιεργώντας μια θετική στάση σε περίοδο κρίσης: Η σχέση της βίωσης Θετικών Συναισθημάτων και της Ύπαρξης Νοήματος με την Υποκειμενική Ευτυχία του ατόμου 
Λ. Ζαπανδιώτου1, Ε. Καρακασίδου2, & Α. Σταλίκας2 
1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

2η Παρουσίαση

Η επίδραση του Ευ Ζην, της Ψυχικής Ανθεκτικότητας και των Θετικών Συναισθημάτων στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 
Φ. Κουδιγκέλη, Ε. Καρακασίδου, Α. Σταλίκας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

3η Παρουσίαση

H βίωση των Θετικών Συναισθημάτων, το Νόημα Ζωής και η Ψυχική Ανθεκτικότητα ως προστατευτικοί παράγοντες στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 
Π. Μιλής1 & Α. Σταλίκας2 
1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

4η Παρουσίαση

Ψυχική Ανθεκτικότητα, Θετικά Συναισθήματα και Ψυχοσωματική Υγεία: Εστιάζοντας στους Σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς 
Κ. Καραμπάς 1 & Α. Σταλίκας
1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ατομικές Παρουσιάσεις

1) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα επίπεδα νοήματος, ικανοποίησης από τη ζωή και συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας
Δεικτάκης Μιχαήλ, , Πεζηρκιανίδης Χρήστος, , Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

2) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, στρες, θετικών συναισθημάτων και ελπίδας ενήλικων ατόμων
Ευσταθίου Ευγενία, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

3) Διερεύνηση της σχέσης ψυχικής ανθεκτικότητας, αισιοδοξίας και υποκειμενικής ευτυχίας υπό την οικονομική κρίση 
Μανωλάκου Ελένη, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

4) Διερεύνηση της σχέσης ψυχικής ανθεκτικότητας, θετικών συναισθημάτων και περιέργειας υπό την οικονομική κρίση 
Σκουρλέτη Χρυσούλα, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

5) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υποκειμενική ευτυχία, την ύπαρξη νοήματος ζωής και πηγής έμπνευσης 
Βρεττού Ιφιγένεια, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ψυχολογίας

bottom of page